Prology DVS-1345T vadovą

Prology DVS-1345T
8.4 · 1
PDF vadovas
 · 48 puslapiai
Anglų
vadovasPrology DVS-1345T
Ñîäåðæàíèå
Íàçíà÷åíèå ...............................................................................................................................................2
Ôóíêöèè óñòðîéñòâà .............................................................................................................................3
Êîìïëåêò ïîñòàâêè ...............................................................................................................................3
Äëÿ áåçîïàñíîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà ......................................4
Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ íà ïåðåäíåé ïàíåëè ..............................................................................6
Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ .......................................8
Âíóòðåííÿÿ ïàíåëü ............................................................................................................................10
Èñïîëüçîâàíèå ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ........................................................10
Óñòàíîâêà áàòàðååê â ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ..............................................10
Èíòåðàêòèâíàÿ ñåíñîðíàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ñ ãðàôè÷åñêèì èíòåðôåéñîì ....11
Îáùèå îïåðàöèè .................................................................................................................................11
Óïðàâëåíèå ðàäèîïðèåìíèêîì ....................................................................................................13
Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìû RDS (Radio Data System) ..........................................................15
Ðåæèì ÒÂ-òþíåðà ..............................................................................................................................17
Îñíîâíûå îïåðàöèè óïðàâëåíèÿ âîñïðîèçâåäåíèåì äèñêîâ .......................................18
Äåòàëüíîå îïèñàíèå ôóíêöèé ïðîèãðûâàòåëÿ äèñêîâ .....................................................19
Ðåæèì Bluetooth ..................................................................................................................................23
Èñïîëüçîâàíèå êàðò ïàìÿòè USB/SD ......................................................................................24
Îñíîâíûå îïåðàöèè ïî èçìåíåíèþ íàñòðîåê óñòðîéñòâà ..............................................25
Ìåíþ ñèñòåìíûõ íàñòðîåê «SYSTEM» .............................................................................25
Ìåíþ ÿçûêîâûõ íàñòðîåê «LANGUAGE» .........................................................................27
Ìåíþ àóäèîíàñòðîåê «AUDIO» ..............................................................................................27
Ìåíþ íàñòðîåê èçîáðàæåíèÿ «VIDEO» .............................................................................28
Ðåæèì ñïåöèàëüíûõ íàñòðîåê óñòðîéñòâà ......................................................................29
Ðàçäåë «Radio» ..............................................................................................................................29
Ðàçäåë «BT» ....................................................................................................................................30
Ðàçäåë «TV MENU» .....................................................................................................................30
Ðàçäåë «SETUP MENU» ............................................................................................................30
«TS Calibrate» .................................................................................................................................31
Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ..................................................................................32
Îáùèå ñîâåòû ïî óñòàíîâêå óñòðîéñòâà .................................................................................33
Ñúåìíàÿ ïåðåäíÿÿ ïàíåëü .............................................................................................................36
Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîâîäîâ óñòðîéñòâà .............................................................................37
Âîñïðîèçâîäèìûå äèñêè è ôîðìàòû ........................................................................................38
Òåõíè÷åñêèå äîïóñêè íà âîçìîæíûå íåçíà÷èòåëüíûå äåôåêòû èçîáðàæåíèÿ ...39
Ýêñïëóàòàöèîííûå îãðàíè÷åíèÿ è òåêóùèé ðåìîíò ..........................................................40
Äëÿ áåçîïàñíîãî óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëåì ..........................................................................43
Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè îáðàùåíèè ñ äèñêàìè .......................................................44
Õðàíåíèå, òðàíñïîðòèðîâàíèå, ðåñóðñ, óòèëèçàöèÿ ..........................................................45
Ãàðàíòèè ïîñòàâùèêà .......................................................................................................................45
Ðåêîìåíäîâàíî ïðîèçâîäèòåëåì ...............................................................................................46
Äëÿ çàìåòîê ...........................................................................................................................................47

Vadovas

Peržiūrėkite vadovą Prology DVS-1345T čia, nemokamai. Šis vadovas priskiriamas kategorijai Automobilių radijo imtuvai ir buvo įvertintas 1 žmonių, kurių vidurkis a 8.4. Šis vadovas pateikiamas šiomis kalbomis: Anglų. Ar turite klausimą apie Prology DVS-1345T ar Jums reikia pagalbos? Užduokite savo klausimą čia

Reikia pagalbos?

Ar turite klausimų apie Prology , kurio atsakymo vadove nera? Užduokite savo klausimą čia. Pateikite aiškų ir išsamų problemos ir savo klausimo aprašymą. Kuo geriau apibūdinsite savo problemą ir klausimą, tuo lengviau kiti Samsung Galaxy A7 savininkai galės pateikti tinkamą atsakymą.

Klausimų skaičius: 0

Prology DVS-1345T specifikacijos

Žemiau rasite Prology DVS-1345T gaminio ir vadovo specifikacijas.

Bendra informacija
Prekės ženklas Prology
Modelis DVS-1345T
Produktas Automobilio radijo imtuvas
Kalba Anglų
Failo tipas PDF

Dažnai užduodami klausimai

Neradote atsakymo į savo klausimą vadove? Atsakymą į savo klausimą galite rasti žemiau esančiuose DUK apie Prology DVS-1345T.

Ar jūsų klausimas nėra įtrauktas į sąrašą? Užduokite savo klausimą čia

Jokių rezultatų