Philips HD2647 vadovą

Philips HD2647
7.4 · 1
PDF vadovas
 · 2 puslapiai
Lietuviai
vadovasPhilips HD2647
Register your product and get support at
HD2627HD2647

www.philips.com/welcome

Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HD2627_HD2647_UM_EEU_V2.0
3140 035 36182

English

1 Overview (Fig.1)

a
Warming rack (HD2627 only)
f
Crumb tray
b
Toasting slots
g
Reheat button
c
Toasting lever
h
Defrost button
d
Bun warming setting (HD2627 only)
i
Stop button
e
Browning control
j
Cord storage brackets

2 Before first use

Put the toaster in a properly ventilated room and select the highest browning setting. Let
the toaster complete a few toasting cycles without bread in it. This burns off any dust and
prevents unpleasant smells.

3 Use the appliance

Toast, reheat, or defrost bread (g.2)
To toast bread, follow the steps in Fig.2.
• Select a low setting (1-2) for lightly toasted bread.• Select a high setting (5-7) for darkly toasted bread.
To reheat bread, press the reheat button (
) after step 3.
To defrost bread, press the defrost button (
) after step 3.
Note:
• You can stop the toasting process and pop up the bread at any time by pressing the
stop button (STOP) on the toaster.
• The reheat function has a preset duration. The toasting time does not change when you
turn the browning control to another setting.
Bun warming (Fig.3) (HD2627 only)
1 Push down the warming rack lever to unfold the warming rack.2 Turn the browning control to the bun warming setting ( ).
Note:
• Never put the rolls to be warmed up directly on top of the toaster. Always use the
warming rack to avoid damage to the toaster.

4 Cleaning (fig.4)

Warning:
• Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the
appliance.

Български

1 Общ преглед (фиг. 1)

a
Стойказазатопляне(самоза
HD2627)
f
Тавичказатрохи
b
Отворизапрепичане
g
Бутонзапретопляне
c
Пусковлост
h
Бутонзаразмразяване
d
Настройказаподгряванена
хлебчета(самозаHD2627)
i
Бутонзаспиране
e
Регулираненастепентана
препичане
j
Скобизасъхранениена
захранващиякабел

2 Преди първата употреба

Сложететостеравдобрепроветряванопомещениеиизберетенай-високата
настройказапрепичане.Оставететостерадаизвършиняколкоцикъланапрепичане,
бездаимахлябвнего.Такащеизгоривсичкиятпрахищесепредотвратятнеприятни
миризми.
1
2
2
g h i
7

HD2627 HD2647

HD2627
HD2627
b
a
c
c
e
f
b
d
e
f
j
7
HD2647
3
4

3 Употреба на уреда

Препичане, претопляне или размразяване на хляб
(фиг. 2)
Запрепичаненахлябследвайтестъпкитенафиг.2.
• Изберетенисканастройка(1-2)залекопрепеченхляб.• Изберетевисоканастройка(5-7)засилнопрепеченхляб.
Запретопляненахляб,натиснетебутоназапретопляне(
)следстъпка3.
Заразмразяваненахляб,натиснетебутоназаразмразяване(
)следстъпка3.
Забележка:
• Можетедаспретепроцесанапрепичанеидаизвадитехлябаповсяковреме,
катонатиснетебутоназаспиране(STOP)натостера.
• Претоплянетоеспредварителнозададеновреметраене.Времетонапрепичане
несепроменя,когатозавъртитерегулаторазапрепичаненадруганастройка.
Подгряване на хлебчета (фиг.3) (само за HD2627)
1 Натиснетенадолулостанастойкатазазатопляне,задаяразгънете.2 Завъртетерегулаторазапрепичаненаположениетозаподгряваненахлебчета
( ).
Забележка:
• Никоганеслагайтехлебчетатадасетоплятдиректновърхутостера.Винаги
използвайтестойкатазазатопляне,задаизбегнетеповреданатостера.

4 Почистване (фиг. 4)

Предупреждение:
• Никоганепочиствайтеуредасабразивнигъби,абразивнипочистващипрепарати
илиагресивнитечности.

Čeština

1 Přehled (obr. 1)

a
Rozpékacídržák(jenHD2627)
f
Zásuvkanadrobky
b
Otvory pro topinky
g
Tlačítkoohřevu
c
Páčkatopinkovače
h
Tlačítkorozmrazení
d
Nastavenírozpékáníhousek(pouze
model HD2627)
i
Tlačítkostop
e
Nastaveníopékání
j
Držákúložištěkabelu

2 Před prvním použitím

Umístětetopinkovačdodobřevětranémístnostianastavtenejvyššístupeňopečení.
Doporučujemeprovéstněkolikcyklůopékáníbezvloženéhopečiva.Taktospálíteveškerý
prachapředejdetenepříjemnémuzápachu.

3 Používání přístroje

Opékání, ohřev a rozmrazení pečiva (obr. 2)
Chcete-liopéctpečivo,postupujtepodlekrokůnaobr.2.
• Vybertenízkénastavení(1–2)prosvětleopečenépečivo.• Vybertevysokénastavení(5–7)protmavěopečenépečivo.
Chcete-lispustitfunkciohřevuchleba,stisknětepokroku3tlačítkoohřevu(
).
Chcete-lispustitfunkcirozmrazeníchleba,stisknětepokroku3tlačítkorozmrazení(
).
Poznámka:
• Procesopékánímůžetekdykolizastavitanechatpečivovysunoutstisknutímtlačítka
zastavení (STOP)natopinkovači.
• Funkceohřevumápředemnastavenýčasovýinterval.Přizměněnastaveníovladače
opečeníseneměnídobaopékání.
Ohřívání housek (obr. 3) (pouze model HD2627)
1 Stisknutímpáčkyohřívacíhostojanusměremdolůrozložtestojan.2 Otočteregulátorzhnědnutídopolohyohříváníhousek( ).
Poznámka:
• Nikdynepokládejtehouskyurčenéproohřevpřímonatopinkovač.Vždypoužívejte
ohřívacístojan.Předejdetetakpoškozenítopinkovače.

4 Čištění (obr. 4)

Upozornění:
• Nikdynepoužívejtenačištěnípřístrojedrátěnku,abrazivníneboagresivníčisticí
prostředky.

Eesti

1 Ülevaade (joon. 1)

a
Soojendusrest(ainultHD2627)
f
Purukandik
b
Röstimisavad
g
Ülessoojendusnupp
c
Röstimishoob
h
Sulatusnupp
d
Kuklisoojendamiseseade(ainult
mudelil HD2627)
i
Stoppnupp
e
Pruunistamisregulaator
j
Juhtmehoidmisklambrid

2 Enne esimest kasutamist

Viigerösterkorralikultõhutatudruumijavaligekõrgeimpruunistusaste.Laskeröstrilläbiteha
mõnedröstimistsüklidilmaleivaviiluta.Seeaitabpõletadaäratolmujavältidaebameeldivaid
lõhnu.

3 Seadme kasutamine

Röstige, soojendage või sulatage leiba (joonis 2)
Leivaröstimiseksjärgigesammejoonisel2:
• Kergelt röstitud leiva saamiseks valige madal seadistus (1 või 2).• Tumedalt röstitud leiva saamiseks valige kõrge seadistus (5 kuni 7).
Leivaülessoojendamiseksvajutage3.sammujärelülessoojendamisenuppu(
).
Leivasulatamiseksvajutage3.sammujärelsulatamisenuppu(
).
Märkus.
• Kuivajutateröstristoppnuppu(STOP),saateröstimiseigalajalkatkestadajaleivavälja
võtta.
• Soojendamisefunktsioonisaabeelseadistada.Röstimiseaegeimuutu,kuimuudate
pruunistusregulaatori asendit.
Kukli soojendamine (joon. 3) (ainult mudelil HD2627)
1 Vajutagesoojendusrestilahtitõmbamisekssoojendusrestihooballa.
2 Keerakepruunistamisregulaatorkuklisoojendamiseseadele( ).
Märkus.
• Ärgeasetagesoojendatavaidkukleidkunagiotseröstripeale.Röstrikahjustamise
vältimisekskasutagealatisoojendusresti.

4 Puhastamine (joonis 4)

Hoiatus.
• Ärge kasutage seadme puhastamisel kunagi küürimisnuustikuid, abrasiivseid
puhastusvahendeid ega söövitavaid vedelikke.

Hrvatski

1 Pregled (slika 1)

a
Rešetkazazagrijavanje(samoHD2627)
f
Ladica za mrvice
b
Otvorizatostiranje
g
Gumbzapodgrijavanje
c
Ručicazatostiranje
h
Gumbzaodmrzavanje
d
Postavkazazagrijavanjepeciva(samo
HD2627)
i
Gumbzazaustavljanje
e
Regulatorprepečenosti
j
Nosačizaspremanjekabela

2 Prije prvog korištenja

Tostersmjestiteuprostorijusdobromventilacijomiodaberitenajvišupostavkuprepečenosti.
Ostavitetosterdaodradinekolikociklusatostiranjabezkruha.Takoćeizgorjetiprašinai
spriječitćeseneugodnimirisi.

3 Korištenje aparata

Tostirajte, podgrijavajte ili odmrzavajte kruh (slika 2)
Kakobistetostiralikruh,slijeditekorakenaslici2.
• Odaberite nisku postavku (1 - 2) za blago tostiran kruh.• Odaberitevisokipostavku(5-7)zajakotostirankruh.
Zapodgrijavanjekruhapritisnitegumbzapodgrijavanje(
) nakon koraka 3.
Zaodmrzavanjekruhapritisnitegumbzaodmrzavanje(
) nakon koraka 3.
Napomena:
• Tostiranjemožetezaustavitiiizvaditikruhubilokojevrijemepritiskomgumbaza
zaustavljanje(STOP) na tosteru.
• Funkcijapogrijavanjaimaprethodnopostavljenotrajanje.Vrijemetostiranjanemijenja
sekadaregulatorprepečenostipostavitenadrugupostavku.
Zagrijavanje peciva (slika 3) (samo HD2627)
1 Pritisniteručicurešetkezazagrijavanjepremadoljekakobiserasklopila.
2 Okreniteregulatorprepečenostinapostavkuzazagrijavanjepeciva( ).
Napomena:
• Pecivakojaželitezagrijatinemojtestavljatiizravnonatoster.Obaveznorasklopite
rešetkuzazagrijavanjekakosetosternebioštetio.

4 Čišćenje (slika 4)

Upozorenje:
• Začišćenjeaparatanikadanemojtekoristitižicezačišćenje,abrazivnasredstvaza
čišćenjeiliagresivnetekućine.

Magyar

1 Áttekintés (1. ábra)

a
Melegítőrács(HD2627)
f
Morzsatálca
b
Pirítónyílások
g
Újramelegítésgomb
c
Pirítóskiemelő
h
Kiolvasztó gomb
d
Zsemlemelegítésifokozat(kizárólag
HD2627típusnál)
i
Stop gomb
e
Pirításszabályzó
j
Kábeltar

2 Teendők az első használat előtt

Akenyérpirítótmegfelelőenszellőzőhelyiségbenhelyezzeel,majdválasszaalegmagasabb
pirításifokozatot.Végezzennéhánypirításiciklustakészülékkel,anélkül,hogykenyérszeleteket
helyeznebele.Ezkiégetialerakódottportésmegelőziakellemetlenszagokkialakulását.

3 A készülék használata

Kenyér pirítása, újramelegítése vagy kiolvasztása (2. ábra)
Kenyérpirításáhozkövesseaz2.ábránláthatólépéseket:
• Válasszonalacsonyfokozatot(1-2)ahalványabbszínűpirítósokhoz.• Válasszonmagasabbfokozatot(5-7)asötétebbszínűpirítósokhoz.
Akenyérújramelegítéséheznyomjamegazújramelegítés(
)gombota3.lépéstkövetően.
Akenyérkiolvasztásáhoznyomjamegakiolvasztás(
)gombota3.lépéstkövetően.
Megjegyzés:
• Akenyérpirítónlévőleállítógombbal(STOP)bármikorleállíthatjaapirításifolyamatot,
és kiveheti a kenyeret.
• Azújramelegítésfunkcióelőrebeállítottidőtartamigműködik.Apirításiidőnemváltozik
attól,hogyapirításibeállításicsúszkátegymásikbeállításraváltja.
Zsemlemelegítés (3. ábra) (kizárólag HD2627 típusnál)
1 Amelegítőrácskinyitásáhoznyomjaleakart.
2 Fordítsaapirításszabályzóta( ) zsemlemelegítési fokozatra.
Megjegyzés:
• Sohanehelyezzeamelegítenikívántzsemléketközvetlenülakenyérpirítótetejére.
Mindighasználjaamelegítőrácsotakészülékkárosodásánakelkerülésére.

4 Tisztítás (4. ábra)

Vigyázat!
• Sohanehasználjondörzsszivacsot,súrolószertvagymaróhatásútisztítófolyadékota
készüléktisztítására.
EN User manual BG Ръководство за потребителя CS Příručka pro uživatele ET Kasutusjuhend HR Korisnički priručnik HU Felhasználói kézikönyv KK Қолданушының нұсқасы LT Vartotojo vadovas LV Lietotāja rokasgrāmata PL Instrukcja obsługi RO Manual de utilizareRU Руководство пользователя SK Príručka užívateľaSL Uporabniški priročnik SR Korisnički priručnik UK Посібник користувача

Peržiūrėkite vadovą Philips HD2647 čia, nemokamai. Šis vadovas priskiriamas kategorijai Skrudintuvai ir buvo įvertintas 1 žmonių, kurių vidurkis a 7.4. Šis vadovas pateikiamas šiomis kalbomis: Lietuviai, Anglų. Ar turite klausimą apie Philips HD2647 ar Jums reikia pagalbos? Užduokite savo klausimą čia

Reikia pagalbos?

Ar turite klausimų apie Philips , kurio atsakymo vadove nera? Užduokite savo klausimą čia. Pateikite aiškų ir išsamų problemos ir savo klausimo aprašymą. Kuo geriau apibūdinsite savo problemą ir klausimą, tuo lengviau kiti Philips savininkai galės pateikti tinkamą atsakymą.

Klausimų skaičius: 0

Bendra informacija
Philips
HD2647 | HD2647/20
Skrudintuvas
3610170545149, 8012335910536, 8710103356431, 8710103392347, 8710103392354, 8710103392361, 18710103616068, 68710103616063, 8710103616061
Lietuviai, Anglų
Vartotojo vadovas (PDF)
Savybės
Vieta laidui laikytiTaip
Ne-slystančios kojosTaip
Keli skrudinimo nustatymai7
Riekelių skaičius4 griežinėliai
Sumuštinių stovas-
Automatinis išjungimasTaip
Produkto spalvaBlack, Metallic
Svoris ir matmenys
Laido ilgis0.85 m
Lizdo dydis (IxPxA)136 x 28 x 130 mm
Energijos valdymas
Energija1800 W
AC įėjimo dažnis50 - 60 Hz
AC įėjimo įtampa220-240 V
Rodyti daugiau

Neradote atsakymo į savo klausimą vadove? Atsakymą į savo klausimą galite rasti žemiau esančiuose DUK apie Philips HD2647.

Ar jūsų klausimas nėra įtrauktas į sąrašą? Užduokite savo klausimą čia

Jokių rezultatų