KNG Andy vadovą

KNG Andy
8.6 · 1
PDF vadovas
 · 2 puslapiai
Anglų
vadovasKNG Andy
UK - Portable speaker FI - Kannettava kaiutin
DE - Tragbarer Lautsprecher SW - Portabel högtalare
FR - Haut-parleur portable CZ - Přenosný reproduktor
NL - Draagbare luidspreker RO - Difuzor portabil
IT - Speaker portatile GR - Φορητό ηχείο
ES - Altavoz portátil DK - Bærbar højttaler
HU - Hordozható hangszóró NO - Bærbar høyttaler

KNG-FSP2, KNG-FSP3,

KNG-FSP4, KNG-FSP5,

KNG-FSP6

ENGLISH

Specications

- Built-in rechargeable lithium battery
- Speaker output: 2 Watt RMS
- Battery charge time: ± 2 hours
- Playback time: up to 4 hours with a fully charged
battery

Operating instructions

Charging:
- Plug the USB mini 5-pin connector into the speaker
- Plug the USB A connector into the PC and the LED
indicator will light up.
- Limit charge time to a maximum of 3 hours
Use:
- Connect the 3.5mm jack cable to the music player
and the portable speaker
- The LED indicator will light up
- The speaker will turn ON automatically when the
3.5mm jack cable is plugged in

Before rst use:

Charge the battery for a minimum of 4 hours

Safety precautions:

Do not expose the product to water or moisture.

Maintenance:

Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning
solvents or abrasives.

Warranty:

No guarantee or liability can be accepted for any
changes and modications of the product or damage
caused due to incorrect use of this product.

General:

- Designs and specications are subject to change
without notice.
- All logos brands and product names are trademarks
or registered trademarks of their respective holders
and are hereby recognized as such.
- This manual was produced with care. However,
no rights can be derived. König Electronic can not
accept liability for any errors in this manual or their
consequences.
- Keep this manual and packaging for future
reference.

Attention:

This product is marked with this symbol. It
means that used electrical and electronic
products should not be mixed with general
household waste. There is a separate
collections system for these products.

DEUTSCH

Technische Daten

- Integrierter, wiederauadbarer Lithium Akku
- Lautsprecherleistung : 2 Watt RMS
- Akku Ladezeit: ± 2 Stunden
- Wiedergabezeit: bis zu 4 Stunden bei vollständig
aufgeladenem Akku

Gebrauchsanleitung

Auaden:
- Schließen Sie den 5-poligen Mini-USB-Stecker an
den Lautsprecher an.
- Verbinden Sie den USB A Stecker mit Ihrem
Computer und die LED leuchtet.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 3 Stunden.
Gebrauch:
- Verbinden Sie das 3,5 mm Klinkenkabel mit dem
Musikgerät und dem tragbaren Lautsprecher.
- Die LED leuchtet.
- Sobald das 3,5 mm Klinkenkabel angeschlossen
wird, schaltet sich der Lautsprecher automatisch
EIN.

Vor dem erstmaligen Gebrauch:

Laden Sie den Akku mindestens 4 Stunden lang auf.
Sicherheitsvorkehrungen:
Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit Wasser
oder Feuchtigkeit in Berührung kommt.

Wartung:

Nur mit einem trockenen Tuch säubern. Keine
Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden.

Garantie:

Es kann keine Garantie oder Haftung für irgendwelche
Änderungen oder Modikationen des Produkts oder für
Schäden übernommen werden, die aufgrund einer nicht
ordnungsgeßen Anwendung des Produkts entstanden
sind.

Allgemeines:

- Design und technische Daten können ohne
vorherige Ankündigung geändert werden.
- Alle Logos, Marken und Produktnamen sind
Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen
Eigentümer und werden hiermit als solche
anerkannt.
- Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfältig
verfasst. Dennoch können daraus keine Rechte
und Pichten hergeleitet werden. König Electronic
haftet nicht für mögliche Fehler in dieser
Bedienungsanleitung oder deren Folgen.
- Bitte bewahren Sie Bedienungsanleitung und
Verpackung für spätere Verwendung auf.

Achtung:

Dieses Produkt ist mit diesem Symbol
gekennzeichnet. Es bedeutet, dass die
ausgedienten elektrischen und elektronischen
Produkte nicht mit dem allgemeinen Haushaltsmüll
entsorgt werden dürfen. Für diese Produkte stehen
gesonderte Sammelsysteme zur Verfügung.

FRANÇAIS

Spécications

- Batterie intégrée rechargeable au Lithium
- Puissance de sortie : 2 Watt RMS
- Temps de charge de la batterie : ± 2 heures
- Durée de lecture : jusqu’à 4 heures avec une
batterie chargée complétement

Instructions de fonctionnement

Chargement
- Branchez le connecteur mini-USB à 5 broches au
haut-parleur
- Branchez le connecteur USB A au PC et le voyant
lumineux s’allume.
- Limitez le temps de charge à un maximum de
3 heures
Utilisation :
- Connectez le câble avec la prise de 3,5 mm au
lecteur musical et au haut-parleur
- Le voyant lumineux s’allumera.
- Le haut-parleur se met en route automatiquement
lorsque le câble avec la prise de 3,5 mm est branché

À la première utilisation :

Chargez la batterie pendant un minimum de 4 heures

Consignes de sécurité :

Ne pas exposer l’appareil à l’eau ni à l’humidité.

Entretien :

Ne nettoyez l’appareil qu’avec un chiffon sec. N’utilisez
pas de solvants ou de produits abrasifs.

Garantie :

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en
cas de modication et/ou de transformation du produit ou en
cas de dommages provoqs par une utilisation incorrecte
de l’appareil.

Généralités :

- Le design et les caractéristiques techniques sont
sujets à modication sans notication préalable.
- Tous les logos de marques et noms de produits
sont des marques déposées ou immatriculées dont
leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc
reconnues comme telles dans ce documents.
- Ce manuel a été produit avec soin. Toutefois,
aucun droit ne peut en dériver. König Electronic ne
peut être tenu responsable pour des erreurs de ce
manuel ou de leurs conséquences.
- Conservez ce manuel et l’emballage pour toute
référence ultérieure.

Attention :

Ce symbole gure sur l’appareil. Il signie
que les produits électriques et électroniques
ne doivent pas être jetés avec les déchets
domestiques. Le système de collecte est
différent pour ce genre de produits.

NEDERLANDS

Specicaties

- Ingebouwde oplaadbare Lithium batterij
- Luidsprekeruitgang: 2 Watt RMS
- Laastijd voor batterij: ± 2 uur
- Speeltijd: tot op 4 uur met volledig opgeladen batterij

Gebruiksaanwijzingen

Opladen:
- Steek de 5-polige USB ministekker in de luidspreker.
- Steek de USB A stekker in de PC, de LED-indicator
zal oplichten.
- Laad het apparaat niet langer dan 3 uur op.
Gebruik:
- Sluit de 3,5mm stekkerkabel aan op de muziekspeler
en draagbare luidspreker.
- De LED-indicator zal oplichten.
- De luidspreker schakelt automatisch AAN wanneer
de 3,5mm stekkerkabel wordt aangesloten.

Vóór het eerste gebruik:

Laad de batterij voor minstens 4 uur op.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen:

Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Onderhoud:

Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen
reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Garantie:

Voor wijzigingen en veranderingen aan het product
of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik
van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden
geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.

Algemeen:

- Wijziging van ontwerp en specicaties zonder
voorafgaande mededeling onder voorbehoud.
- Alle logo’s, merken en productnamen zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken
van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij
als zodanig erkend.
- Deze handleiding is met zorg samengesteld. Er
kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
König Electronic kan geen aansprakelijkheid
aanvaarden voor eventuele fouten in deze
handleiding of de gevolgen daarvan.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere
raadpleging.

Let op:

Dit product is voorzien van dit symbool. Dit
symbool geeft aan dat afgedankte elektrische
en elektronische producten niet met het
gewone huisafval verwijderd mogen worden.
Voor dit soort producten zijn er speciale
inzamelingspunten.

ITALIANO

Caratteristiche

- Batteria ricaricabile al Litio integrata
- Uscita altoparlante: 2 Watt RMS
- Tempo di ricarica batteria: ± 2 ore
- Tempo di riproduzione: no a 4 ore con una batteria
completamente carica

Istruzioni di funzionamento

Ricarica:
- Inserire il mini connettore a 5-pin USB
nell’altoparlante
- Inserire il connetto USB A nel PC e l’indicatore LED
si accenderà.
- Limitare il tempo di ricarica ad un massimo di 3 ore
Utilizzo:
- Collegare il cavo con il jack 3.5mm al riproduttore
musicale ed all’altoparlante portatile
- L’indicatore LED si illuminerà.
- L’altoparlante si accenderà automaticamente
quando viene inserito il cavo jack da 3.5mm

Prima del primo utilizzo:

Caricare la batteria per almeno 4 ore

Precauzioni di sicurezza:

Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

Manutenzione:

Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare
solventi detergenti o abrasivi.

Garanzia:

Non sarà accettata alcuna garanzia o responsabilità
in relazione a cambiamenti e modiche del prodotto o
a danni determinati dall’uso non corretto del prodotto
stesso.

Generalità:

- Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
modica senza necessità di preavviso.
- Tutti i marchi a logo e i nomi di prodotto sono marchi
commerciali o registrati dei rispettivi titolari e sono
riconosciuti come tali in questo documento.
- Questo manuale è stato redatto con cura. Tuttavia
da esse non possono essere avanzati diritti. König
Electronic non può accettare responsabilità per errori
in questo manuale nè per eventuali conseguenze.
- Tenere questo manuale e la confezione per
riferimento futuro.

Attenzione:

Il prodotto è contrassegnato con questo simbolo,
con il quale si indica che i prodotti elettrici ed
elettronici non devono essere gettati insieme
ai riuti domestici. Per questi prodotti esiste un
sistema di raccolta differenziata.

ESPAÑOL

Especicaciones

- Batería recargable de litio incorporada
- Salida de altavoz: 2 W RMS
- Tiempo de recarga de la batería: ± 2 horas
- Tiempo de reproducción: hasta 4 horas con una
batería completamente cargada

Instrucciones de uso

Carga:
- Enchufar el USB mini de 5 patillas en el altavoz
- Enchufar el conector USB A en el ordenador y el
indicador LED se encenderá.
- Limitar el tiempo de carga a un máximo de 3 horas
Uso:
- Conectar el cable de enchufe de 3,5 mm al
reproductor de música y al altavoz portátil
- El indicador LED se encenderá
- El altavoz se conectará automáticamente cuando se
conecta el cable de enchufe de 3,5 mm

Antes del primer uso:

Cargar la batería durante 4 horas como mínimo

Medidas de seguridad:

No exponga el producto al agua ni a la humedad.

Mantenimiento:

Límpielo sólo con un paño seco. No utilice disolventes
de limpieza ni productos abrasivos.

Garantía:

No se aceptará ninguna garantía o responsabilidad
derivada de cualquier cambio o modicaciones
realizadas al producto o daños provocados por un uso
incorrecto del producto.

General:

- Las ilustraciones y las especicaciones podrán sufrir
cambios sin previo aviso.
- Todas las marcas de logotipos y nombres de
productos constituyen patentes o marcas registradas
a nombre de sus titulares correspondientes,
reconocidos como tal.
- Este manual se ha redactado con sumo cuidado.
Aún así, no se ofrece ninguna garantía. König
Electronic no será responsable de los errores de
este manual o de las consecuencias derivadas de
los mismos.
- Conserve este manual y el embalaje en caso de
futura necesidad.

Atención:

Este producto está señalizado con este símbolo.
Esto signica que los productos eléctricos y
electrónicos usados no deberán mezclarse con
los desechos domésticos generales. Existe un
sistema de recogida individual para este tipo de
productos.

MAGYAR

Műszaki adatok

- Beépített lítium akkumulátor
- Hangszóró kimenet: 2 watt RMS
- Akkutöltési idő: 2 óra
- Üzemidő: teljesen feltöltött akkumulátor esetén max.
4 óra

Használati utasítás

Töltés:
- Dugja be a mini USB 5 tűs csatlakozót a
hangszóróba
- Dugja be az USB-A csatlakozót a számítógépbe;
ekkor a LED kigyullad.
- 3 óránál tovább ne töltse a készüléket
Használat:
- Csatlakoztassa a 3,5 mm-es jack kábelt a
zenelejátszóhoz és a hordozható hangszóróhoz
- A LED kigyullad.
- A hangszóró automatikusan bekapcsol, ha a
3,5 mm-es jack kábelt bedugja

Az első használat előtt:

Legalább 4 órán át töltse az akkumulátort

Biztonsági óvintézkedések:

Vigyázzon, hogy ne érje a terméket víz vagy nedvesség.

Karbantartás:

Csak száraz ronggyal tisztítsa. Tisztító- és súrolószerek
használatát mellőzze.

Jótállás:

Nem vállalunk jótállást és felelősséget a terméken
végzett változtatás vagy módosítás vagy a termék
helytelen használata miatt bekövetkező károkért.

Általános tudnivalók:

- A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés
nélkül is módosulhatnak.
- Minden logó, terméknév és márkanév a
tulajdonosának márkaneve vagy bejegyzett
márkaneve, azokat ennek tiszteletben tartásával
említjük.
- Jelen útmutató nagy gonddal készült. Ennek
ellenére abból jogok nem származnak. A König
Electronic nem felelős az útmutató hibáiért, vagy
azok következményeiért.
- Őrizze meg ezt az útmutatót és a csomagolást.

Figyelem:

Ezt a terméket ezzel a jelölésel láttuk el. Azt
jelenti, hogy az elhasznált elektromos és
elektronikus termékeket tilos az általános
háztartási hulladékhoz keverni. Begyűjtésüket
külön begyűjtő létesítmények végzik.

SUOMI

Tekniset tiedot

- Sisäänrakennettu ladattava litiumakku
- Kaiutinlähtö: 2 Wattia RMS
- Akun latausaika: ± 2 tuntia
- Toistoaika: 4 tuntiin asti täysin ladatulla akulla

Käyttöohjeet

Lataus:
- Kiinnitä USB mini 5-pinninen liitin kaiuttimeen
- Kytke USB A-liitin tietokoneeseen ja LED-merkkivalo
syttyy.
- Rajoita latausaika maksimissaan 3 tuntiin.
Käytä:
- Liitä 3.5mm liitinkaapeli musiikkisoittimeen ja
kannettavaan kaiuttimeen
- LED-merkkivalot syttyvät:
- Kaiutin menee PÄÄLLE automaattisesti kun
3,5 mm:n liitinkaapeli on liitetty

Ennen ensimmäistä käyttöä:

Lataa akkua vähintään 4 tuntia

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset:

Älä altista laitetta vedelle äläkä kosteudelle.

Huolto:

Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla. Älä käytä
liuottimia tai hankausaineita.

Takuu:

Takuu ja vastuuvelvollisuus mitätöityvät, jos tuote
vaurioituu siihen tehtyjen muutoksien tai sen
väärinkäytön takia.

Yleistä:

- Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan
tehdä ilmoituksetta.
- Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden
vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä
tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.
- Kaikki oikeudet pidätetään. König Electronic ei ole
vastuussa mistään tämän käyttöohjeen sisältämistä
virheistä tai niiden seurauksista.
- Säilytä käyttöohjeet ja pakkaus myöhempää
käyttötarvetta varten.

Huomio:

Tuote on varustettu tällä merkillä. Se merkitsee,
ettei käytettyjä sähkö- tai elektronisia tuotteita
saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
Kyseisille tuotteille on olemassa erillinen
keräysjärjestelmä.

SVENSKA

Specikationer

- Inbyggt laddningsbart litium-batteri
- Uteffekt högtalare: 2 Watt RMS
- Batteriladdningstid: 2 timmar
- Uppspelningstid: Upp till 4 timmar med fulladdat
batteri

Användarinstruktioner

Laddning:
- Plugga in USB-mini 5-pin-kontakten i högtalaren
- Plugga in USBA-kontakten i din PC, lysdioden tänds.
- Minsta laddningstid för full är 3 timmar.
Användning:
- Anslut 3.5 mm uttaget till musikspelaren och den
portabla högtalaren
- Lysdioden tänds
- Högtalaren sätts på automatiskt när 3.5 mm
kontakten är isatt

Före första användning:

Ladda batteriet i minst 4 timmar.

Säkerhetsanvisningar:

Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.

Peržiūrėkite vadovą KNG Andy čia, nemokamai. Šis vadovas priskiriamas kategorijai Garsiakalbiai ir buvo įvertintas 1 žmonių, kurių vidurkis a 8.6. Šis vadovas pateikiamas šiomis kalbomis: Anglų. Ar turite klausimą apie KNG Andy ar Jums reikia pagalbos? Užduokite savo klausimą čia

Reikia pagalbos?

Ar turite klausimų apie KNG , kurio atsakymo vadove nera? Užduokite savo klausimą čia. Pateikite aiškų ir išsamų problemos ir savo klausimo aprašymą. Kuo geriau apibūdinsite savo problemą ir klausimą, tuo lengviau kiti KNG savininkai galės pateikti tinkamą atsakymą.

Klausimų skaičius: 0

Bendra informacija
KNG
Andy | KNG-FSP6
Garsiakalbis
5412810166886, 5412810166893, 5412810168217, 5412810168224
Anglų
Vartotojo vadovas (PDF)
Garsiakalbis
Garso išvesties kanalai1.0 kanalai
Garsiakalbio sustatymasNešiojama
Pavarų skaičius1
Tweeter-
Žemų dažnių siųstuvas-
Garsiakalbio tipas-
Garso išvesties kanalai1.0 kanalai
Pavarų skaičius1
Tweeter-
Žemų dažnių siųstuvas-
Garsiakalbio tipas-
Veikimo charakteristikos
Rekomenduojamas naudojimasKiti
Produkto spalvaJuoda
Korpuso medžiaga-
Rekomenduojamas naudojimasKiti
Ekvalaizeris-
Stiprintuvas
Stiprintuvas-
Stiprintuvas-
Garsas
RMS galingumas2 W
Dažnių diapazonas180 - 20000 Hz
Varža4 Ω
Jautrumas65 dB
Maksimali garsiakalbio išėjimo galia (PMPO)20 W
RMS galingumas2 W
Dažnių diapazonas180 - 20000 Hz
Varža4 Ohm Ω
Jautrumas65 dB
Maksimali garsiakalbio išėjimo galia (PMPO)20 W
Kitos savybės
Ekvalaizeris-
Nepertraukiama garso įrašo perklausa4 h
Baterijos įtampa3.7 V
Nepertraukiama garso įrašo perklausa4 h
Ausinių išvestys1
Dažnių diapazonas180 - 20.000 Hz
Korpuso spalvaJuoda
Maitinimo šaltinisUSB
Jungtis(ys)Jack Stereo Male 3.5mm
Ryšys
USB 2.0 portų kiekis1
Ryšio technologijaVielinis
Ausinių išvestys1
USB 2.0 portų kiekis1
Ryšio technologijaVielinis
Energijos valdymas
Baterijos įkrovimo laikas2 h
Baterijos įtampa3.7 V
Baterijos įkrovimo laikas2 h
DC įėjimo įtampa5 V V
Pakuotės turinys
Pridėti kabeliaiAudio (3.5mm), USB
Pridėti kabeliaiAudio (3.5mm), USB
Pakuotės duomenys
Pakuotės plotis130 mm
Pakuotės gylis100 mm
Pakuotės aukštis210 mm
Paketo svoris440 g
Pakuotės plotis130 mm
Pakuotės gylis100 mm
Pakuotės aukštis210 mm
Paketo svoris440 g
Konstrukcija
Produkto spalvaJuoda
Korpuso medžiaga-
Rodyti daugiau
adslot

Neradote atsakymo į savo klausimą vadove? Atsakymą į savo klausimą galite rasti žemiau esančiuose DUK apie KNG Andy.

Ar jūsų klausimas nėra įtrauktas į sąrašą? Užduokite savo klausimą čia

Jokių rezultatų