Indesit T 175 GAS vadovą

Indesit T 175 GAS
6.1 · 1
PDF vadovas
 · 10 puslapiai
Anglų
vadovasIndesit T 175 GAS

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

ÄÂÓÕÄÂÅÐÍÛÉ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ
Ñîäåðæàíèå
Áåçîïàñíîñòü õîðîøàÿ ïðèâû÷êà, 2
Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
Óòèëèçàöèÿ
Óñòàíîâêà è âêëþ÷åíèå, 3
Âåíòèëÿöèÿ
Íå ðàñïîëàãàéòå âáëèçè èñòî÷íèêîâ òåïëà
Âûðàâíèâàíèå
Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè
Îïèñàíèå èçäåëèÿ, 4
Îáùèé âèä
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Èñïîëüçîâàíèå õîëîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ, 5
Èñïîëüçîâàíèå ìîðîçèëüíîãî îòäåëåíèÿ, 6
Ðåêîìåíäàöèè ïî ýêîíîìèè
ýëåêòðîýíåðãèè, 7
Îáñëóæèâàíèå è óõîä, 8
Ðàçìîðàæèâàíèå
Ðàçìîðàæèâàíèå õîëîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ðàçìîðàæèâàíèå ìîðîçèëüíîãî îòäåëåíèÿ
Îáñëóæèâàíèå è óõîä
Çàìåíà ëàìïû îñâåùåíèÿ
Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ, 9
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, 10
Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ âíîñèòü
èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ è êîìïëåêòàöèþ, íå óõóäøàþùèå
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ïðèáîðà.
- íåêîòîðûå ïàðàìåòðû, ïðèâåäåííûå â ýòîé èíñòðóêöèè, ÿâëÿþòñÿ
îðèåíòèðîâî÷íûìè;
- ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà íåçíà÷èòåëüíûå îòêëîíåíèÿ îò
óêàçàííûõ âåëè÷èí.
CIS
CIS
ÐÓÑÑÊÈÉ, 1
GB
ENGLISH, 11
1

T 175GA

20

Assistance

GB
Before calling for Service center:
- check if the malfunction can be solved on your own (see
Troubleshooting);
-if after all the checks, the appliance still does not operate or
the problem persist, call the nearest Service centre.
Communicating:
- appliance model;
- serial number;
this information can be found on the data
plate located on the bottom left side of the
refrigerator compartment.
- type of malfunction.

T175GA

19506875200
Reversible doors
1
2
3
4
5

T 175GA S

T 175GA.R6

T 175GA S.R6

Vadovas

Peržiūrėkite vadovą Indesit T 175 GAS čia, nemokamai. Šis vadovas priskiriamas kategorijai Šaldytuvai ir buvo įvertintas 1 žmonių, kurių vidurkis a 6.1. Šis vadovas pateikiamas šiomis kalbomis: Anglų. Ar turite klausimą apie Indesit T 175 GAS ar Jums reikia pagalbos? Užduokite savo klausimą čia

Reikia pagalbos?

Ar turite klausimų apie Indesit , kurio atsakymo vadove nera? Užduokite savo klausimą čia. Pateikite aiškų ir išsamų problemos ir savo klausimo aprašymą. Kuo geriau apibūdinsite savo problemą ir klausimą, tuo lengviau kiti Samsung Galaxy A7 savininkai galės pateikti tinkamą atsakymą.

Klausimų skaičius: 0

Indesit T 175 GAS specifikacijos

Žemiau rasite Indesit T 175 GAS gaminio ir vadovo specifikacijas.

Bendra informacija
Prekės ženklas Indesit
Modelis T 175 GAS
Produktas Šaldytuvas
Kalba Anglų
Failo tipas PDF

Dažnai užduodami klausimai

Neradote atsakymo į savo klausimą vadove? Atsakymą į savo klausimą galite rasti žemiau esančiuose DUK apie Indesit T 175 GAS.

Ar jūsų klausimas nėra įtrauktas į sąrašą? Užduokite savo klausimą čia

Jokių rezultatų