Indesit BH 180 vadovą

Indesit BH 180
9.2 · 2
PDF vadovas
 · 10 puslapiai
Anglų
vadovasIndesit BH 180

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ Ñ ÌÎÐÎÇÈËÜÍÎÉ ÊÀÌÅÐÎÉ

Ñîäåðæàíèå

Áåçîïàñíîñòü õîðîøàÿ ïðèâû÷êà, 2
Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
Óòèëèçàöèÿ
Óñòàíîâêà è âêëþ÷åíèå, 3
Âåíòèëÿöèÿ
Íå ðàñïîëàãàéòå âáëèçè èñòî÷íèêîâ òåïëà
Âûðàâíèâàíèå
Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè
Îïèñàíèå èçäåëèÿ, 4
Îáùèé âèä
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Èñïîëüçîâàíèå õîëîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ, 5
Èñïîëüçîâàíèå ìîðîçèëüíîãî îòäåëåíèÿ, 6
Ðåêîìåíäàöèè ïî ýêîíîìèè
ýëåêòðîýíåðãèè, 7
Îáñëóæèâàíèå è óõîä, 8
Ðàçìîðàæèâàíèå
Ðàçìîðàæèâàíèå õîëîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ðàçìîðàæèâàíèå ìîðîçèëüíîãî îòäåëåíèÿ
Îáñëóæèâàíèå è óõîä
Çàìåíà ëàìïû îñâåùåíèÿ
Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ, 9
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, 10
Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ âíîñèòü
èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ è êîìïëåêòàöèþ, íå óõóäøàþùèå
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ïðèáîðà.
- íåêîòîðûå ïàðàìåòðû, ïðèâåäåííûå â ýòîé èíñòðóêöèè, ÿâëÿþòñÿ
îðèåíòèðîâî÷íûìè;
- ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà íåçíà÷èòåëüíûå îòêëîíåíèÿ îò
óêàçàííûõ âåëè÷èí.
CIS
CIS
ÐÓÑÑÊÈÉ, 1
GB
ENGLISH, 11
1

BH 180

20

Assistance

GB
Before calling for Service center:
- check if the malfunction can be solved on your own
(see Troubleshooting);
-if after all the checks, the appliance still does not
operate or the problem persist, call the nearest Service
centre.
Communicating:
- appliance model;
- serial number;
this information can be found on the data
plate located on the bottom left side of the
refrigerator compartment.
- type of malfunction.
Èçãîòîâèòåëü —ÇÀÎ "ÈÍÄÅÇÈÒ ÈÍÒÅÐÍÝØÍË".ÐÎÑÑÈß, 398040, ã. Ëèïåöê, ïë. Ìåòàëëóðãîâ, 2,ÇÀÎ "ÈÍÄÅÇÈÒ ÈÍÒÅÐÍÝØÍË".Ñëóæáà ñåðâèñà òåë. (0742) 42-41-00

BH180

19505469200

Reversible doors

1
2
3
4
5

BH 180 S

BH 180 X

Vadovas

Peržiūrėkite vadovą Indesit BH 180 čia, nemokamai. Šis vadovas priskiriamas kategorijai Šaldytuvai ir buvo įvertintas 2 žmonių, kurių vidurkis a 9.2. Šis vadovas pateikiamas šiomis kalbomis: Anglų. Ar turite klausimą apie Indesit BH 180 ar Jums reikia pagalbos? Užduokite savo klausimą čia

Reikia pagalbos?

Ar turite klausimų apie Indesit , kurio atsakymo vadove nera? Užduokite savo klausimą čia. Pateikite aiškų ir išsamų problemos ir savo klausimo aprašymą. Kuo geriau apibūdinsite savo problemą ir klausimą, tuo lengviau kiti Samsung Galaxy A7 savininkai galės pateikti tinkamą atsakymą.

Klausimų skaičius: 0

Indesit BH 180 specifikacijos

Žemiau rasite Indesit BH 180 gaminio ir vadovo specifikacijas.

Bendra informacija
Prekės ženklas Indesit
Modelis BH 180
Produktas Šaldytuvas
Kalba Anglų
Failo tipas PDF

Dažnai užduodami klausimai

Neradote atsakymo į savo klausimą vadove? Atsakymą į savo klausimą galite rasti žemiau esančiuose DUK apie Indesit BH 180.

Ar jūsų klausimas nėra įtrauktas į sąrašą? Užduokite savo klausimą čia

Jokių rezultatų